Sportsplan for Hunstad FK

Sportsplanen er sammen med Håndbok for Hunstad FK klubbens overordnede strategidokument. Planen regulerer den sportslige aktiviteten i klubben, og gir føringer om hvordan lagene skal drive sin aktivitet. Sportsplanen skal oppdateres årlig, godkjennes av årsmøtet og gjennomgås på felles trenermøte. Alle ledere, trenere, lagledere, foresatte og andre med verv i klubben plikter å sette seg inn i, og etterleve, de retningslinjer som er gitt i sportsplanen.

Sportsplanen til Hunstad fotballklubb skal være lett tilgjengelig, og en oppdatert versjon skal til enhver tid ligge ute på klubbens hjemmesider.

All sportslig aktivitet skal være klubbstyrt, ikke trener-/foreldrestyrt. Sportslig utvalg (SPU) har ansvaret for den sportslige aktiviteten i klubben, og at alle lag etterlever de retningslinjer som er satt i sportsplanen. Sportsplanen gjennomgås årlig på trenermøte og møte med foreldrekontakter for å sikre at alle lag følger de retningslinjer som er nedfelt i planen.
Dersom lag har aktiviteter som ikke er i tråd med sportsplanen, eller som på andre måter bryter med klubbens verdier, kan SPU gjøre vedtak som regulerer aktivitetene.